گروه تغيير سبك زندگي

تحت نظارت وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي استان تهران كه به هدف كاهش رنج هاي بشري از سال ٨٦ شروع به فعاليت نموده است.


خدایا ! آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم

گروه تغییر سبک زندگی